CIJENE STRUJE...ZABORAVITE!!!!

CIJENE STRUJE...ZABORAVITE!!!!

CIJENE STRUJE...ZABORAVITE!!!!

Poticaji i subvencije

CIJENA STRUJE-Poticaji i subvencije u OIE

Kratki vodič

– kroz zakonodavstvo i administrativnu proceduru za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije.

Telum EU fondovi RELEEL

Telum EU fondovi RELEEL

Zakonodavni i institucionalni okvir

– za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visoko učinkovite kogeneracije.

Dva su osnovna zakona kojima se uređuje pitanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i visokoučinkovite kogeneracije, a to su Zakon o energiji (Narodne novine br. 68/01, 177/04 i 76/07) i Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine br. 177/04 i 76/07).

Zakon o energiji izrijekom utvrđuje da je korištenje OIE i kogeneracije (OIEiK) u interesu Republike Hrvatske. Definira povlaštenog proizvođača (PP) kao energetski subjekt koji u pojedinačnom proizvodnom objektu istodobno proizvodi električnu i toplinsku energiju, koristi otpad ili OIE na gospodarski primjeren način koji je usklađen sa zaštitom okoliša te propisuje da se sva pitanja vezana uz korištenje OIE i kogeneracijskih postrojenja uređuju posebnim pravilnikom. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine br. 67/07) određuje uvjete korištenja OIE i kogeneracijskih postrojenja, definira grupe postrojenja OIE i kogeneracije, utvrđuje uvjete za upis u “Registar projekata i postrojenja za korištenje OIE i kogeneracije te povlaštenih proizvođača” te definira sve korake koje je energetski subjekt dužan poduzeti kako bi ishodio prethodno, a potom i konačno odobrenje za izgradnju novog postrojenja. Za vođenje Registra odgovorno je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP).

Na temelju Zakona o energiji donesen je i Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz OIE i kogeneracije (Narodne novine br. 33/07). Povlašteni proizvođači imaju pravo na poticajnu cijenu koja je definirana ovim Tarifnim sustavom, a ta cijena ovisi o veličini i tipu postrojenja. Valja naglasiti da se visina poticajne cijene godišnje korigira prema utvrđenoj metodologiji. Povlašteni proizvođač ima pravo na poticajnu cijenu temeljem ugovora o otkupu električne energije kojeg je sklopio s operatorom tržišta energije (HROTE).

I konačno, Zakon o energiji utvrđuje da cijena energije sadrži naknadu za poticanje OIEiK, koju određuje Vlada RH na temelju Uredbe o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine br. 33/07 i 133/07). Od 1. srpnja 2007. godine započela je naplata naknade od svih kupaca električne energije. Uredbom je definirana jedinična naknada (kn/kWh) koja je jasno iskazana kao posebna stavka na računima za električnu energiju.

Prema Zakonu o tržištu električne energije operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je osigurati preuzimanje ukupno proizvedene električne energije od povlaštenih proizvođača prema propisanim uvjetima. Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se na temelju rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) u skladu s uvjetima i procedurama koje propisuje Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (Narodne novine br. 67/07). Nadalje, energetski subjekti za opskrbu električnom energijom dužni su preuzeti minimalni udio električne energije proizvedene iz postrojenja OIEiK sukladno udjelu koji taj subjekt ostvaruje u ukupnoj opskrbi električnom energijom u Hrvatskoj, što je na temelju Zakona o tržištu električne energije definirano Uredbom o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče (Narodne novine br. 33/07). Uredba postavljanacionalne ciljeve od 5,8% električne energije iz OIE, odnosno 2% iz kogeneracijskih postrojenja čija se uporaba potiče u ukupnoj potrošnji električne energije u RH do kraja 2010. godine.

Uz MINIGORP i HERA-u, ključna institucija u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz OIEiK je Hrvatski operator tržišta energije (HROTE). Zakonom o tržištu električne energije definiraju se i njegove obveze koje, između ostalog uključuju sklapanje ugovora sa svim opskrbljivačima radi osiguranja minimalnog udjela električne energije proizvedene iz OIEiK, prikupljanje naknade za poticanje OIEiK od opskrbljivača, obračun, prikupljanje i razdiobu sredstava prikupljenih od naknade za poticanje OIEiK na povlaštene proizvođače električne energije iz OIEiK na temelju prethodno sklopljenih ugovora.

Za pitanja priključaka postrojenje OIEiK na elektroenergetsku mrežu odgovorni su operatori prijenosnog odnosno distribucijskog sustava, HEP-OPS i HEP-ODS.

Telum EU fondovi zakoni

Telum EU fondovi zakoni

Administrativna procedura

– za izgradnju postrojenja koja koriste OIEiK i za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača.

 

Telum EU fondovi tumačenje simbola

Telum EU fondovi tumačenje simbola

 

Telum EU fondovi administrativna procedura za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača

Telum EU fondovi administrativna procedura za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača

 

NAKON DONOŠENJA ODLUKE O INVESTIRANJU U OIE ILI KOGENERACIJU POTREBNO JE NAPRAVITI SLJEDEĆE:

izraditi preliminarnu analizu opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja te prikupiti ostalu dokumentaciju prema Pravilniku o korištenju OIEiK. Nakon toga, prate se sljedeći koraci administrativne procedure.

1. KORAK – ishođenje prethodnog energetskog odobrenja

Fizička ili pravna osoba koja želi izgraditi postrojenje koje koristi OIE ili kogeneracijsko postrojenje mora od MINGORP-a zatražiti prethodno energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja. Dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev za prethodno odobrenje navedena je u članku 11. Pravilnika o korištenju OIEiK. MINGORP prethodno odobrenje izdaje u roku od 30 dana, a ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju, odluku donosi u roku od 30 dana nakon zaprimanja dopunjene dokumentacije. Na temelju prethodnog odobrenja stječe se pravo na upis u Registar OIEKPP, pravo na ispitivanje potencijala OIE (u ovisnosti o tipu postrojenja) te pravo na uređenje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu RH. Tek upisom u Registar OIEKPP fizička ili pravna osoba dobiva status nositelja projekta. Nositelj projekta dužan je u roku od 6 mjeseci od konačnosti prethodnog odobrenja započeti i dokazati početak istraživanja potencijala OIE, a u roku od 36 mjeseci od konačnosti prethodnog rješenja dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Prethodno energetsko odobrenje vrijedi 18 mjeseci za postrojenja za koja ne postoji obveza izdavanja lokacijske dozvole, odnosno 48 mjeseci ako je takva obveza propisana. Valja istaknuti da za postrojenje OIEiK snage do uključivo 30kW nije propisana obveza ishođenja prethodnog odobrenja, a upis u Registar se vrši na temelju energetskog odobrenja. Za postrojenja koja nisu priključena na elektroenergetsku mrežu nije potrebno ishoditi niti prethodno energetsko odobrenje niti energetsko odobrenje.

2. KORAK – ishođenje energetskog odobrenja

Prije podnošenja zahtjeva za enrgetsko odobrenje, nositelj projekta za svoj objekt mora izraditianalizu opravdanosti izgradnje postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja te ishoditi lokacijsku dozvolu, ako je za to postrojenje propisana obveza ishođenja iste. U pravilu, sva postrojenja za iskorištavanje OIEiK, osim solarnih kolektora, trebaju imati lokacijsku dozvolu prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (Narodne novine br. 101/07). Lokacijsku dozvolu izdaje nadležno upravno tijelo županije, velikog grada ili Grada Zagreba na čijem se području postrojenje planira graditi. Ukoliko se objekt nalazi na području više županija, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG). Za izdavanje lokacijske dozvole potreebno je imati izrađen idejni projekt objekta. Osim toga, tijekom postupka izdavanja lokacijske dozvole potrebno je ishoditi iprethodnu elektroenergetsku suglasnost od operatora sustava na čiju će se mrežu postrojenje priključiti, na temalju čega se sklapa Predugovor/Ugovor o priključenju na mrežu. Uvjeti za sklapanje Predugovora/Ugovora o priključenju na elektroenergetsku mrežu dani su u članku 28. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (Narodne novine br. 14/06). Zahtjevu za izdavanje energetskog odobrenja potrebno je priložiti i ostalu dokumentaciju prema članku 17. Pravilnika o korištenju OIEiK. Važno je istaknuti da zahtjev za izdavanjem energetskog odobrenja nositelj projekta mora predati u roku važenja prethodnog odobrenja. MINGORP odobrenje izdaje u roku 30 dana, a ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju, odluku donosi u roku od 30 dana nakon zaprimanja dopunjene dokumentacije. 12 mjeseci od dana konačnosti energetskog odobrenja, nositelj projekta mora ishoditi i MINGORP-u dostaviti građevinsku dozvolu. Za ishođenje građevinske dozvole potrebno je izraditiglavni projekt postrojenja. Građevinsku dozvolu za energetske građevine iznad 20MW izdaje MZOPUG, a za ostale nadležno tijelo državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove graditeljstva na čijem području se građevina gradi.

3. KORAK – ishođenje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

Nositelj projekta HERA-i dostavlja zahtjev za izdavanje prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, čiji je sadržaj propisan člankom 7. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. Tom se zahtjevu mora, između ostalog, priložiti energetsko odobrenje MINGORP-a, građevinska dozvola te tehnički opis projektiranog postrojenja s opisom tehnološkog procesa i uvjetima korištenja postrojenja. HERA prethodno rješenje izdaje u roku od 30 dana, a ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju, odluku donosi u roku od 30 dana nakon zaprimanja dopunjene dokumentacije. Prethodno rješenje važi dvije godine, uz mogućnost produljenja za 12 mjeseci, a u tom roku nositelj projekta dužan izgraditi postrojenje i podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača.

4. KORAK – sklapanje ugovora o otkupu električne energije

Povlašteni proizvođači, osim hidroelektrana snage veće od 10MW, mogu steći pravo na poticajnu cijenu definiranu u Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije OIEiK. Kako bi ostvarili to pravo, moraju s operatorom tržišta (HROTE) sklopiti ugovor o otkupu električne energije. Zahtjev za sklapanje ugovora mora sadržavati predgovor ili ugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu i prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (koraci 2 i 3), kako je i definirano člankom 9. Tarifnog sustava. Ugovor se sklapa u roku od 50 dana. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 12 godina. Valja naglasiti da potpisivanjem ovog Ugovora on ne stupa na snagu! Ugovor postaje pravomoćan tek danom pravomoćnosti rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača (korak 5).

5. KORAK – ishođenje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača

Nositelj projekta koji je izgradio postrojenje ili proizvođač HERA-i podnosi zahtjev za izdavanjerješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača. HERA rješenje izdaje u roku od 30 dana, a ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju, odluku donosi u roku od 30 dana nakon zaprimanja dopunjene dokumentacije. Zahtjev mora sadržavati dokumentzaciju definiranu u članku 9. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, između ostalog, dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti, pravomoćnu uporabnu dozvolu i ugovor o korištenju mreže. Dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti izdaje HERA u skladu s Pravilnikom o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti (Narodne novine br. 118/07). Uporabnu dozvolu izdaje MZOPUG ili nadležno upravno tijelo nakon tehničkog pregleda kojim se potvrđuje usklađenost s glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom. Ugovor o korištenju mreže sklapa se s operatorom prijenosnog ili distribuciskog sustava (HEP.OPS ili HEP-ODS), ovisno na koju je naponsku razinu postrojenje priključeno. Uvjeti sklapanja ugovora o korištenju mreže propisani su člankom 33. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (Narodne novine br. 14/06), a sklapanju ugovora svako prethodi ishođenje elektroenergetske suglasnosti, za što je potrebno posjedovati građevinsku dozvolu, prema uvjetima propisanim u Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom.

Danom pravomoćnosti odluke o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača primjenjuje se Ugovor o otkupu električne energije koji vrijedi 12 godina, a kojim se proizvođaču električne energije iz OIE ili kogeneracije jamči otkupna cijena električne energije definirana Tarifnim sustavom.

Visina i isplata poticaja

Poticajne cijene za električnu energiju isporučenu iz postrojenja koja koriste OIEiK u kn/kWh proizvedene energije prikazane su u donjim grafovima. Te su cijene definirane Tarifnim sustavom za proizvodnju električne energije iz OIEiK.

Pravo na poticajnu cijenu povlašteni proizvođač ostvaruje ispunjenjem uvjeta iz Ugovora o otkupu električne energije kojeg je sklopio s operatorom tržišta (HROTE). HROTE jednom mjesečno takvom proizvođaču isplaćuje poticajnu cijenu za isporučenu električnu energiju. Podatke o isporučenoj električnoj energiji za svaki prethodni mjesec HROTE-u dostavlja operator prijenosnog ili distribucijskog sustava (HEP-OPS ili HEP-ODS).

Telum EU fondovi tarife za otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora

Telum EU fondovi tarife za otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora

Visina poticajne cijene električne energije proizvedene iz postrojenja koja koriste OIE, za vrijeme važenja Ugovora o otkupu električne energije, godišnje se korigira za indeks cijena na malo, na način da se poticajna cijena iz prethodne kalendarske godine pomnoži godišnjim indeksom cijena na malo za prethhodnu kalendarsku godinu. Godišnji indeks cijena na malo objavljuje Državni zavod za statistiku.

Telum EU fondovi tarife za otkup elektricne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja

Telum EU fondovi tarife za otkup elektricne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja

Visina poticajne cijene električne energije proizvedene iz kogeneracijskih postrojenja, za vrijeme važenja Ugovora o otkupu električne energije, korigira se u obračunskom razdoblju množenjem faktorom koji ovisi o prosječnoj proizvodnoj cijeni električne energije u prethodnoj godini i o prodajnoj cijeni prirodnog plina određenoj tarifnim sustavom za dobavu prirodnog plina za tarifne kupce, a koja je važeća u mjesecu obračuna.

Metodologija korekcije visina poticajnih cijena točno je definirana u članku 5. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz OIEiK.

Telum EU fondovi europska unija program CARDS za hrvatsku

Telum EU fondovi europska unija program CARDS za hrvatsku

Važni kontakti

Telum EU fondovi važni kontakti

Telum EU fondovi važni kontakti

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za energetiku i rudarstvo
Ulica grada Vukovara 78, 10000, Zagreb
Tel.: +385 1 6106 113
Faks.: +385 1 6109 113

 

www.led-sole.hr

info@led-sole.hr


VP cijena: 0,00 kn

Cijena: 0,00 kn

Količina

 • 1
64.00 kn

(80.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED PLAFONJERA 350-24W R 4000-4500...

LED PLAFONJERA 350-24W R 4000-4500 NADŽBUKNA

116.80 kn

(146.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED PLAFONJERA 300-18W R 4000-4500K...

LED PLAFONJERA 300-18W R 4000-4500K NADŽBUKNA

93.60 kn

(117.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED TPB 48W 6000-6500K

LED TPB 48W 6000-6500K

148.00 kn

(185.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED HIGHBAY HLA 100W 3000K

LED HIGHBAY HLA 100W 3000K

360.00 kn

(450.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED STOLNA LAMPA DL U16A 4000-4500K

LED STOLNA LAMPA DL U16A 4000-4500K

104.00 kn

(130.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1
33.60 kn

(42.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED ŽARULJA 15W 6000K

LED ŽARULJA 15W 6000K

19.20 kn

(24.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED TPB 48W 6000-6500K

LED TPB 48W 6000-6500K

148.00 kn

(185.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED ŽARULJA G9 3,3W 6000-6500K

LED ŽARULJA G9 3,3W 6000-6500K

17.60 kn

(22.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1

LED REFLEKTOR FLP 10W 3500-4500K

LED REFLEKTOR FLP 10W 3500-4500K

24.00 kn

(30.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1
26.40 kn

(33.00 kn) s PDV-om

Količina

 • 1
...